ไม่พูดเยอะ เจ็บคอ ลดกันไปเลยสูงสุด 50%
เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องใช้ไฟฟ้า

mazuma เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น Crystal 3.5 (3,500 วัตต์)

mazuma เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น Crystal 3.5 (3,500 วัตต์)

อ่าานเพิ่มเติม

mazuma เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น Crystal three.5 (three,500 วัตต์)

  • ตัวเครื่องภายนอกผลิตจากโพลิเมอร์คุณภาพสูง
  • ทนความร้อนได้สูงถึง120C
  • ดีไซน์ที่เน้นความเรียบง่าย

ขนาด 21.6×32.8×10 cm.

น้ำหนัก 2 kg.

MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่น CRYSTAL three.5

ชื่อแบรนด์ : Mazuma

รุ่น : CRYSTAL3.5

ขนาด : 21x32x8 cm.

น้ำหนัก : 1.5 Kg.

กำลังไฟฟ้า : 3500 W.

การรับประกัน : 1 ปี

รายละเอียดของสินค้า

MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่นมาซูม่า3500วัตต์ รุ่นCRYSTA3.5 ปลดเปลื้องความอ่อนล้าด้วย MAZUMA มั่นใจในระบบความปลอดภัย กับดีไซน์ที่เน้นความเรียบง่าย น้ำอุ่นเร็วทันใจด้วยหม้อต้มกำลังไฟ 3500 วัตต์ ให้วันของคุณเริ่มต้นและจบลงด้วยความอบอุ่นจากMAZUMA

– 5 ปี การรับประกันภายในประเทศจากผู้ผลิต เพิ่มเติม

– ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว

– ตัดการทำงานของเครื่องภายใน0.1วินาที

– ตัดไฟทันทีเมื่ออุณหภูมิเกิน57องศา

– ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกABSแข็งแรงทนความร้อนได้สูงถึง120C

 

คุณสมบัติ

– ขดลวดทำควำมร้อน ผลิตมำจำกทองแดง ฉนวนภำยในหุ้มด้วยแมกนีเซียมออกไซด์ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้ารั่ว

– กระป๋องฮีตเตอร์ เป็นแบบ Grilon ทำจำกพลำสติกไนล่อน ผสมไฟเบอร์ ทนควำมร้อนได้สูงถึง 200 องศำ และเป็นฉนวนทำงไฟฟ้ำ ปลอดภัย

– ปรับอุณหภูมิด้วยระบบ Digital Management ตั้งแต่ 32 – 45องศำ ตำมควำมเหมำะสม

– ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันไฟฟ้ำรั่ว AUTOMATIC LEAKAGE CURRENT CUT-OFF ตัดการทางานของเครื่องภายใน zero.1วินำที หำกเกิดกระแสไฟฟ้ำรั่วแม้เพียง 15 มิลลิแอมแปร์

– ตัวเครื่องภำยนอกผลิตจำกพลำสติกเกรด ABS แข็งแรง ทนทำน ทนควำมร้อนได้สูงถึง 120C

– ระบบควำมปลอดภัยจำกน้ำร้อนสูง AUTOMATIC OVERHEAT SAFETY CUT-OFF ตัดไฟทันทีเมื่ออุณหภูมิเกิน 57องศำ

– สำยไฟทนควำมร้อนได้สูง 105องศำ

– ออกแบบตำมมำตรฐำน IPX4ป้องกันน้ำเข้ำเครื่อง

– ชุดฝักบัวสีขำว 1ระดับ ได้รับมำตรฐำนอุตสำหกรรม ด้ำนสิ่งแวดล้อม มอก.2066-2552

– สินค้ำได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ด้ำนควำมปลอดภัย มอก.1693-2547

– ฮีตเตอร์รับประกัน 5 ปี ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี

Related posts